Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych


Jeżeli wolicie nie płacić co miesiąc zaliczek na podatek dochodowy, wystarczy złożyć w Urzędzie Skarbowym takie pismo.

…………………………                                                      Poznań dnia …………r.

(imię i nazwisko)

………………………….

(adres zamieszkania)

PESEL: …………………

 

                                                                                  Do Naczelnika

                                                                                  Urzędu Skarbowego

                                                                                  ……………………..

 

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczek

na podatek dochodowy od osób fizycznych

 

            Na podstawie art. 22 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej wnoszę o zwolnienie płatnika – ………………………………….. (pracodawca) z obowiązku pobierania zaliczek podatku dochodowego od uzyskiwanego przeze mnie w 2019 r. dochodu z tytułu umowy o pracę oraz innych świadczeń.

            Pragnę wyjaśnić, że jestem zatrudniony w ……………………… (pracodawca) na czas nieokreślony i dochód z tego źródła stanowi główne źródło utrzymania mojej …-osobowej rodziny i podstawowy nasz dochód. Dorywczo uzyskuję niewielkie dochody z innych źródeł na podstawie umów o dzieło lub zlecenie (np. ……………..), co jest z urzędu wiadome organowi. Jednocześnie oświadczam, że pozostaję w związku małżeńskim z ………………….., z którą posiadam …… małoletnich dzieci: …………………………………………….. (fakty znane organowi z urzędu). Wspólnie sprawujemy władzę rodzicielską nad naszymi, a wymienionymi powyżej dziećmi.

            Zgodnie z art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma prawo odliczyć od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego wykonywał władzę rodzicielską. Z art. 27f ust. 3 w zw. z art. 27 ust. 1  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługuje mi jako podatnikowi prawo odliczeń od podatku kwoty 1.112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, kwoty 2.000,04 zł na trzecie dziecko oraz kwoty 2.700,00 zł na czwarte i piąte dziecko, tj. łącznie kwoty 9.624,12 zł. Zważywszy, że w stosunku do wszystkich wymienionych dzieci sprawuję władzę rodzicielską, a uzyskiwany przeze mnie przychód w 2019 r. zasadniczo nie będzie – jak można przyjąć – odbiegał od przychodu uzyskanego w 2018 r. (znany organowi z urzędu), należy uznać, że comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych równoważą się z kwotą odliczenia przysługującą mi zgodnie z powołanym art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym podatek pobrany byłby niewspółmiernie wysoki do podatku należnego za rok podatkowy 2019. W związku z tym, wnoszę o zwolnienie płatnika podatku – …………………………. (pracodawca) – od obowiązku pobierania zaliczek podatku dochodowego od uzyskiwanego przeze mnie w 2019 r. dochodu z tytułu umowy o pracę oraz innych świadczeń.

            Z uwagi na zbliżający się nowy rok rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i treść wniosku uprzejmie proszę o pilne rozpoznanie niniejszego wniosku, by płatnik podatku (pracodawca) nie musiał w styczniu 2019 r. pobierać z mojego wynagrodzenia zaliczki z tytułu podatku dochodowego.

            Chciałbym również zaznaczyć, że w ubiegłym roku składałem podobny wniosek i uzyskałem pozytywną decyzję (fakt znany organowi z urzędu).

 

                                                                                              ……………………

                                                                                              (podpis)

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, że w 2019 r. nie będę występowała z wnioskiem w trybie art. 22 Ordynacji podatkowej, analogicznym do powyższego, z którym występuje mój mąż ………………….

 

                                                                                              (podpis małżonki)

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter